Informasjon til lærere

La elevene utforske fugleparadisene! Slipp fuglene inn i klasserommet. Bli kjent med fuglelivet i viktige fugleområder og i skolens nærmiljø gjennom et engasjerende og spennende undervisningsopplegg.

Vi som har laget Opplev fuglenes paradis ønsker at barn og unge får en nærere relasjon til verdifull natur, økt kunnskapsnivå om norske fuglearter og deres leveområder, og evne til å bidra i kampen om å bevare livsviktige områder for fuglearter og naturmangfold for framtiden.  

Foto: Hans Petter Sørensen / www.faroutfocus.no

Fugleparadis i klasserommet

Undervisningsopplegget er tilpasset læreplanen i naturfag for 5.-7. klasse, men kan også tilpasses elever på ungdomsskolen. Opplegget er utviklet i samarbeid med fagpersoner og pedagoger med bakgrunn innen biologi.

Læreplan og innhold

Undervisningsopplegget inneholder utforskende og praktiske aktiviteter som knyttes opp mot flere sentrale verdier og prinsipper i overordnet del av læreplanen som skaperglede, engasjement, respekt for naturen og miljøbevissthet. Elevene får mulighet til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere som er viktig for dybdelæring.

Finn informasjon om hvilke kompetansemål det dekker her.

  • Bli kjent med fuglene. Elevene skal ut og oppleve naturen og fuglene i viktige fugleområder, telle, tegne, beskrive hva fuglene gjør i området.
  • Innsikt i trusler. Elevene skal få innsikt i hvordan menneskelig påvirkning truer fuglene i viktige fugleområder og hvilke konsekvenser truslene har for naturmangfoldet.
  • Lage rapport. Elevene skal sammenfatte en rapport som inkluderer forslag til tiltak for å bedre forholdene for fuglene i sitt nærmiljø.
  • Bidra med egne løsninger i demokratiske prosesser og medvirke. I rapporten skal det også inkluderes informasjon om fuglene og truslene. Rapporten sendes inn til BirdLife Norge, og videreformidles til politiske beslutningstakere.

Slik gjør du det

Undervisningsopplegget består av 4 deler, tre deler med aktiviteter i klasserommet og en del ute i et viktig fugleområde, eller annet naturområde. Del 1 og ekstra del kan kombineres og gjennomføres uten besøk i et viktig fugleområde.

  • Del 1 introduserer elevene for viktige fugleområder og fuglene som bor her.
  • Del 2 forbereder elevene til besøk i et viktig fugleområde (eller et annet naturområde med fugleliv i nærmiljøet).
  • Del 3 gir elevene muligheten til å oppleve og utforske naturen og fuglene. Elevene samler selv inn observasjoner og organiserer egne data.
  • Del 4 sammenstiller elevenes observasjoner og kunnskap i en klasserapport.
  • Ekstra del er en case-study som gir elevene dypere innsikt i hvordan menneskelige inngrep påvirker fuglelivet og naturmangfold i viktige fugleområder.

Opplegget passer for en hel klasse og tidsbruken er avhengig av hvor mye tid læreren ønsker å bruke på de ulike aktivitetene.

Fuglekunnskap lett tilgjengelig

Vi har laget et eget faktaark til læreren med nyttig kunnskap om fugler til undervisningen. Kanskje du ønsker enda mer kunnskap og vil å ha med en fugleekspert på tur?

Ta med en av våre fugleeksperter på tur!

Dersom du ønsker å ha med en lokalkjent fugleekspert på tur, kan du finne kontaktinfo til ressurspersoner under hvert viktige fugleområde på nettsiden. Send e-post til fuglenesparadis@birdlife.no ved spørsmål om nærmeste viktige fugleområde.