Lover og regler for naturreservater

I naturreservater må vi ta helt spesielle hensyn. Et naturreservat er et område som er beskyttet av lover og regler for å hindre ødeleggelse av viktig natur i Norge. Naturreservater er hjemmet til mange arter, både fugler, dyr og planter.

 • Foto: Tomas Aarvak

  Et naturreservat er et avgrenset område i naturen som er vernet og beskyttet. I et naturreservat, finner vi ofte natur og arter som er sjeldne og sårbare, og disse stedene trenger ekstra beskyttelse gjennom lover og regler.

 • Foto: Jan Erik Røer

  Ved å beskytte naturområder mot ødeleggelse fra oss mennesker, sikrer vi at kommende generasjoner også får oppleve like mye natur som oss i dag.

Lover og regler i naturreservat

Det finnes noen generelle regler som gjelder for de aller fleste naturreservater. I tillegg kan et område ha egne regler. For eksempel lover som bestemmer når man har lov å gå i området og ikke. Disse lovene finner du i turforslagene på sidene til hvert viktige fugleområde.

Pass på at du sjekker reglene før du drar ut på tur. Det kan være lurt å sjekke ut lovdata.no for å lære mer om lovene som gjelder i ditt område.

I listen under finner du generelle lover og regler som gjelder i naturreservatene.

 1. All vegetasjon (herunder tang og tare) i vatn, på land og i sjøen er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
 2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
 3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
 4. Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
 5. Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.