Hva truer fuglene i Viktige fugleområder?

Viktige fugleområder i Norge forsvinner bit-for-bit. Fuglene mister sine hjem og leveområder. Truslene er mange, og ofte kan et Viktig fugleområde være truet av flere ting samtidig.

Foto: Vebjørn Karlsen

Fra er fugleperspektiv er det lettere å få øye på hvordan mennesker endrer naturen rundt seg.

Den usynlige trusselen

Det er ikke alle trusler som er like enkle å få øye på når man går ute i naturen, men de er minst like alvorlige.

Mangel på vern

I Norge har vi lover og regler som skal beskytte naturen, men i mange av de viktige fugleområdene gjelder ikke disse lovene og reglene.

Vern av natur skal beskytte naturen mot forstyrrelser og ødeleggelse. For eksempel er det ikke lov til å bygge veier eller bygninger.

Når områder ikke er vernede, er de mer sårbare for menneskelig inngrep og påvirkning.

 • Foto: Vebjørn Karlsen

  For eksempel Saltstraumen og Skjærstadfjorden.

  Saltstraumen er et vernet område, men det blir dessverre ikke tatt hensyn til fuglelivet her, selvom det er vernet. Skjærstadfjorden er ikke et vernet område, og området risikerer å bygges ned. (legge til link cas study av dette området?)

De store endringene

Mye har skjedd med verden de siste tiårene, og det merker vi også på fuglebestandene i verden. Det er først og frems de store endringene i verden som påvirker fuglene våre.

Arealendringer

Når en liten dam blir skiftet ut med en golfbane, når det bygges vei eller vindmøller på fjellet, eller en frodig skog hogges ned, får det dramatiske konsekvenser for fuglene og andre arter som en gang var der. Den tydeligste måten vi mennesker forandrer naturen på er å grave og bygge.

Disse forandringene i naturen kaller vi arealendringer. Arealendringer fører til at fuglene forsvinner og må flytte fra sine leveområder. Arealendringer regnes som en av de alvorligste turslene mot tapet av arter og natur.

 • Foto: Torborg Berge

  Brushanen er en av de fuglene som har mistet mange av sine leveområder.

  Brushanen lever i myrområder, men hvert år forsvinner store områder med denne viktige naturen. Faktisk er så mye som 1/3 av all myr i Norge ødelagt. Der hvor myrene en gang var står det nå hytter, veier og fabrikker.

Klimaendringer

Klimaendringene påvirker mange fugler på forskjellige måter.

Lange og hyppigere tørkeperioder om sommeren, flere og sterkere stormer, is som smelter i Arktis og varmere hav. Alt dette skyldes klimaendringene. Klimaendringene påvirker oss alle, også fuglene.

Klimaendringene har ført til at det har blitt mindre fisk og insekter. Fisk og insekter er maten til mange fugler, og når maten forsvinner har ikke fuglene lenger noe å spise.

*en temasetning her som rommer at det blir tørrere og våtere*. Mer regn, ofte kraftig og i lange perioder, har også blitt mer vanlig. Mer regn betyr at det blir vanskeligere for fuglene å finne mat. Bare tenk deg hvor kaldt og slitsomt det må være å lete etter mat i regnvær. Noen steder i verden regner det for lite. Tørke og skogbranner fører til at mange fugler mister hjemmet sitt.

 • Mer ektremvær gjør det tøft for lunden.

  Klimaendringene har ført til at det de siste tiårene har blitt mer og kraftigere uvær. Mye regn og vind skaper problemer for sjøfugler som lunden. Det tøffe været gjør det vanskelig for dem å reise ut på havet for å finne mat. Bare tenk deg hvor slitsomt det må være å fly ut på havet når det er kraftig vind! Regn og vind kan også ta livet av ungene til lunden fordi det blir så kaldt at de fryser i hjel.

Foto: Jon Anderson, CC BY 2.0

Vi mennesker har skaffet mat fra havet i mange hundre år. Det moderne fisket har ført til at vi kan fiske enorme mengder fisk og annen sjømat hvert eneste år. Dessverre blir det på bekostning av mange fugler.

 • Overfiske truer sjøfuglene.

  Å overfiske betyr at man tar opp en altfor stor mengde med fisk eller andre dyr fra havet. Når vi tar opp for mange fisk, gir det færre fisk til de som virkelig trenger denne maten, nemlig sjøfuglene.

Krykkja – hvor ble det av fisken?

Vi mennesker tar store mengder fisk og andre dyr fra havet. Krykkja, men også flere andre sjøfugler som lever ved havet, sliter med å finne nok fisk til seg selv og fugleungene sine.

Vår bruk av naturen påvirker fuglene

Å være ute i naturen er fantastisk. Det er bra for både den fysiske og mentale helsen vår. Men vi må ikke glemme at alt vi gjør i naturen er med på å påvirke den og de som bor her, ofte negativt.

Overfiske

Vi mennesker har skaffet mat fra havet i mange hundre år. Det moderne fisket har ført til at vi kan fiske enorme mengder fisk og annen sjømat hvert eneste år. Dessverre blir det på bekostning av mange fugler.

Foto: Anne Sofie Tresland, UT.no

 • Grunnen til at vi påvirker naturen negativt, er som regel at vi er mange mennesker som ønsker å bruke de samme områdene, men det er ikke sikkert naturen tåler så mye menneskelig besøk.

 • Turgåere forstyrrer heiloen

  Hekketiden er hektisk for heiloen. Egg skal ruges, ungene skal mates, og ikke minst må foreldrene passe på at ingen spiser opp eggene eller ungene. Hundrevis av turgåere i fjellet om sommeren er ikke naturlig for heiloen. Den ser derfor på oss som en fare, selv om vi ikke vil den noe vondt. Mange folk i fjellet gjør derfor heiloen veldig stressa.

forurensing

konflikt

ulovlig jakt

fremmede arter

Jaktfalk – ulovlig jakt

Rovfugler som jaktfalken, men også måker, er fugler som er utsatt for ulovlig fjerning av egg og fugleunger. Fjerning av egg og unger kan før til at det blir færre jaktfalker.

 • Ulovlig jakt truer fuglene.

  Ulovlig jakt innebærer ikke bare fjerning av egg og unger, men også at fugler skytes uten tillatelse.

Svarthalespove – ???

something something

Tenk deg at du skal bygge en golfbane eller nye hus. Du finnet et område som er ganske flatt – et myrområde. Der er det kortvokste busker, noen dammer og mye insekter. Du ser på et kart at dette området ikke er vernet, så du spør om lov til å bygge.

(…)

 • Forurensning.

  Forurensning er at ulike stoffer sprer seg i vind, vann eller luft. Disse stoffene kan komme fra for eksempel kloakkutslipp, båter eller oljeplattformer.

 • Konflikt mellom fugler og mennesker.

  something something

 • Fremmede arter.

  (…). Andre fremmede arter som kan skape trøbbel for fuglene er planter …

 • Regulering av vann

  y

 • Menneskelig tilstedeværelse

  y

Den negative påvirkningen fra menneskelig aktivitet som arealendringer, forurensning, overfiske og fremmede arter og andre forstyrrelser gjør at fuglene stadig blir færre. Når leveområdet til fuglearter, som for eksempel XXX, blir forandret og forstyrret, kan vi observere nedgang i bestandene.

«Å finne og bevare Viktige fugleområder skal sikre at vi tar hensyn til fuglene og de andre artene som lever der.»

Svakt vern truer fuglene

Men selvom et område er vernet, skjer det likevel at mennesker bygger og gjør inngrep i det vernede området. Det er mange som for lov til å ikke følge reglene. Når reglene ikke blir fulgt får området et svakere vern.